top of page

ברוכים הבאים ל-אתר "יוזמות- סיירות התנדבות טכנולוגיות" העוסק בהנגשת מיזמים אזרחיים התומכים בעורף הישראלי בזמן מלחמת חרבות ברזל (להלן - "האתר"). שימושכם באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן.
הבהרה:
מטעמי נוחות מנוסחים תנאים אלה בלשון זכר והוא מתייחס גם לנשים. השימוש באתר זה ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הניתנים דרכו מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
אחריות:
באתר מפורסמים תכנים שונים בנושא מיזמים אזרחיים שהוקמו על ידי מתנדבים לשימוש הכלל. למרות זאת, ייתכנו אי-דיוקים או טעויות במידע המפורסם. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד בעלי האתר, מפעיליו, צוות הכותבים והעורכים ו/או כנגד המשתתפים בעריכתו בגין נזקים הנובעים משימוש באתר זה.
השימוש באתר או הסתמכות על האמור בו הינה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
האתר ו/או מפעיליו לא נושאים באחריות כלשהי לנזק שיגרם למשתמש ו/או למאן דהו בגין שימוש במידע הניתן באתר זה ו/או בגין שימוש בשירות המוצע באתר זה וכן לא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני

A LEGAL DISCLAIMER

Terms & Conditions

bottom of page